Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities 

1. Body Temple Cupping, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 84574607, wordt in deze algemene  voorwaarden aangeduid als verkoper.  

2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  3. Partijen zijn verkoper en koper samen.  

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen  van diensten of goederen door of namens verkoper. 

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is  overeengekomen.  

Artikel 3 – Betaling 

1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in  sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de  reservering en de vooruitbetaling.  

2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de  verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die  invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand  van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de  vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. 

5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog  steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.  

Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en prijs 

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt  het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op  ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn  overeengekomen.  

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit  uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de  verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst  zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het  moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. 

2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn  gemaakt of slechts kort houdbaar zijn. 

3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit  terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.  

4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal  het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,  zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien  redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de  door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van  de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen  partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip  van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig  mogelijk op de hoogte.  

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties  heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.  

4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de  wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.  5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in  rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem  kunnen worden toegerekend.  

Artikel 7 – Oplevering en risico-overgang 

1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar  koper.  

Artikel 8 – Onderzoek en reclames 

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort  mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en  kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans  dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 

2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten  binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper  worden ingediend. 

3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te  herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen  voor dat deel van de koopprijs.

4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of  afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 

5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel  onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 

6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd. 

Artikel 9 – Monsters en modellen 

1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als  aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is  anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal  overeenstemmen. 

2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of  andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn,  zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 

Artikel 10 – Levering 

1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn. 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet  afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking  worden gesteld. 

3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die  noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op  te slaan. 

4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te  brengen. 

5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de  levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij  overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 

7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn  overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in  delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 

Artikel 11 – Overmacht 

1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen  door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.  

2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde  van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de  normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals  bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme,  energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen,  werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere  storingen in het bedrijf van verkoper. 

3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan  verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.  

4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn  verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper  niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30  kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of  gedeeltelijk te ontbinden. 

5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst  met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief. 

Artikel 12 – Overdracht van rechten 

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de  voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met  goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 

1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper  totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op  zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  

2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft  verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is  voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan  verkoper worden tegengeworpen.  

3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op  enige andere wijze te bezwaren. 

4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en  verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op  eerste verzoek ter inzage te geven.  

5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform  afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat  koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  

6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van  koper onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 14 – Aansprakelijkheid 

1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van  een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten  aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag  van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  

2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of  bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel 15 – Klachtplicht

1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De  klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in  staat is hierop adequaat te reageren.  

2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen. 

Artikel 16 – Garanties 

1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert  dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en  dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt  voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper. 

2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot  stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en  risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan  beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend  was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 

3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of  oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben  aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor  doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 

4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde  zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 

Artikel 17 – Intellectueel eigendom 

1. Body Temple Cupping behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht,  octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle producten, ontwerpen,  tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,  schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming van Body Temple Cupping (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of  op andere wijze gebruiken. 

Artikel 18 – Wijziging algemene voorwaarden 

1. Body Temple Cupping is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Body Temple Cupping zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de  overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Body Temple Cupping is gevestigd is exclusief  bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend  anders voorschrijft. 

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene  voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen  onverminderd van kracht. 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google